Transportvillkor

§1 Omfattning

Transportvillkoren enligt detta dokument gäller för samtliga transportuppdrag som ELS Logistics AB, nedan ELSLOG, har åtagit sig att utföra om ej annat avtalats mellan parterna.

§2 Ansvar

Alla uppdrag utförs i enlighet med Nordisk Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB senaste version), CMR-konventionens bestämmelser samt gällande lagar och förordningar i berörda länder. För järnvägsuppdrag gäller även Föredrag om Internationell Järnvägstrafik, COTIF. NSAB och CMR begränsar ELSLOGs ansvar och ger ELSLOG rätt att ta ut samtliga förfallna fordringar genom försäljning av egendom under vår kontroll. NSAB gäller med undantag för transporter med tidslöfte enligt § 6 andra stycket samt § 20 B. Undantag även för försäkringsplikt vid lagring enligt § 27 C3.

§3 Transportåtagande

ELSLOGs ansvar som fraktförare inträder när godset omhändertagits för befordran och upphör att gälla när godset utlämnats på bestämmelseorten eller ställts till dennes förfogande på anvisad plats. ELSLOGs förbehåller sig rätten att välja typ av fordon, transportmedel samt transportvägar och att efter eget val sända godset direkt eller med omlastning.

 §4 Priser och avtal giltighet

Givna offerter och ingångna avtal är baserade på tariffer, taxor, valutor och omräkningskurser, skatter och andra offentliga avgifter, drivmedelskostnader och trafikförhållanden som föreligger på offertdatum. Om dessa förutsättningar ändras eller om andra fördyringar utanför vår kontroll skulle uppstå, förbehåller vi oss rätten att få uppta en förhandling.

En offert betraktas som accepterad då kunden bokat den första transporten som offererats.

Ett avtal som når sin längsta giltighetsdag förlängs automatiskt med 1 månad i taget om inte ELSLOG meddelat eventuell fraktjustering inför sista giltighetsdag.

§5 Ändring och avbokning

Bokning av transportuppdrag kan ändras eller avbokas fram till och med 24 timmar innan bokad lastningstid. Vid ändring eller avbokning inom 24 timmar förbehåller sig ELSLOG rätten att fakturera 80 % av avtalad frakt.

§6 Betalningsvillkor

20 dagars kredit ges till kunder om ej annat avtalats. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med för närvarande 2 % per påbörjad månad. Kredit medges efter sedvanlig kreditprövning och kreditbegränsning sätts efter erhållen kreditupplysning.

§7 Pris- valuta- och drivmedelsförändringar

Om ej annat avtalats äger ELSLOG rätt att vid förändringar justera priset i motsvarande mån och i proportion till valutan och drivmedelsprisets förändring och dess påverkan av totalpriset.

Beräkning av drivmedelstillägget (DMT) sker med följande formel:

DMT = ((Aktuellt drivmedelspris – Baspris)/Baspris) * bränsleberoende andel

Aktuellt drivmedelspris (diesel) – enligt CirkleK hemsida.

Baspris – Det bränslepris som gällde för angiven basmånad på
offerten.

Bränsleberoende andel är 45 %

Valutatillägg tas ut för alla transportavtal i svenska kronor när aktuell kurs SEK/EUR avviker från den kurs som gällde för angiven basmånad på offerten. För avtal som är i SEK är den valutaberoende andelen 80 % och för avtal i andra valutor är andelen 20 %. För valutaförändringar mindre än 3 % tas inget tillägg ut. För både drivmedels- och valutatillägg gäller att det som lägst kan bli 0 %. Tilläggen kan alltså aldrig vara negativa.

Vi följer SPPI (Services Producer Price Index), vilket innebär att om ej annat överenskommits justeras avtalspriser vid varje årsskifte i enlighet med detta index. Som indexvärde för innevarande år, används indextalet för kvartal 2 under föregående år.

§8 Skrymmeberäkning

Följande omräkningsfaktorer gäller för vägtransport inom Europa. Debitering sker efter den högsta av verklig eller fraktdragande vikt.

1 flakmeter 1850kg

1 kubikmeter 333kg

1 pallplats 740kg

Flakmeter

En flakmeter är en meter av flakets längd och fulla bredd. Flakmeter beräknas oftast för gods som inte går att stapla på eller med annat gods. En pallplats baseras på måtten för en EUR pall: 120×80 cm vilket ger 0,4 flm. För att beräkna flakmeter tar du godsets (längd (i meter) x bredd (i meter)) / 2,40.

§9 Varuförsäkring

ELSLOG ansvarar för godset för övertagandet hos avlastare till överlämnandet till mottagaren. Ansvaret har begränsningar enligt NSAB/CMR. Har skada eller förlust inträffat under färjeöverfarten kan Sjölagens bestämmelser bli tillämpliga. Varuförsäkring kan tecknas på skriftligt uppdrag.

§ 10 Samtaxering

Samlastning/samtaxering tillämpas efter separat överenskommelse eller avtal.

§ 11 Lastning och lossning

Lastning och lossning sker i samförstånd med chauffören. Avsändare och mottagare skall tillse att rätt godshanteringsutrustning finns tillgänglig för att lastning och lossning skall kunna ske på ett korrekt och säkert sätt.

För sändningar under 10 fraktton ingår 30 minuter fri lastning eller lossning. För sändningar över 10 fraktton ingår 60 minuter fri lastning eller lossning. Vid överskriden lastnings- eller lossningstid förbehåller ELSLOG sig rätten att debitera 500 kr per påbörjad timme, maximalt 2500 kr per påbörjat dygn.

Avgift för extra lastnings- eller lossningsställe regleras efter separat överenskommelse eller avtal.

§12 Farligt gods

Farligt gods skall anmälas vid bokning av transportuppdrag och dokumentation enligt föreskrifter skall överlämnas till ELSLOG. Avsändaren ansvarar för att giltiga dokument är ifyllda i enlighet med gällande lagstiftning i berörda länder. Tilläggsavgift för farligt gods är 900 kr/sändning <10 t och 1800 kr/sändning > 10 t.

§13 Reklamationer

Synlig skada eller förlust skall anmärkas på fraktsedeln vid mottagandet av varorna samt signeras av chauffören. Dold skada anmäls skriftligen inom 7 dagar från mottagandet. Ersättningsanspråk sänds skriftligen och skall styrkas med kopia av leverantörsfaktura, fraktsedelskopia, bilder på skadat emballage och gods, samt övriga handlingar som krävs för att gå vidare med reklamationen.

Skadat gods skall förvaras väl, till dess att det klarlagts vilket försäkringsbolag som skall åläggas ärendet. Om kunden har en egen varuförsäkring skall kundens försäkringsbolag omgående kontaktas. Skicka eventuell skadeanmälan till claims@elslog.se.

Translate »